کینوا ارگانیک سفید هاژه

۷۵/۷۰۰ تومان

محصول کشور پرو

وزن خالص : 250 گرم

فاقد ساپونین

بدون کلسترول و چربی ترانس

ارگانیک