در بازار کابل های ارزان قیمت و تقلبی تایپ سی وجود دارد که استفاده از این کابل ها باعث آسیب رسیدن به دستگاه می شود.

بنابر این کاربران حتما باید نسبت به خرید کابل های اصلی و سالم نهایت دقت را داشته باشند.