کینوا سه رنگ هاژه

۱۲۶/۰۰۰ تومان

محصول وارداتی

وزن خالص : 250 گرم

فاقد ساپونین

بدون کلسترول و چربی ترانس